Eiste ovzdu ie prirodne prostredie nezmenene kri ovky

Zdravie a pohoda a navy¹e µudská výkonnos» závisí vo veµkej miere od ¾ivotného prostredia a prostredia, v ktorom je voµný èas a práca. Preto je dôle¾ité, aby skupina a hygiena vdychovaného vzduchu v zmysle práce zodpovedali daným vzorom a princípom. Rozvoj rôznych priemyselných odvetví sa pridáva k tomu, ¾e po¾iadavky, ktoré súvisia s médiom, dôverou a zdravím na pracovisku, rastie. Tieto zlo¾ky uva¾ujú o tom, ¾e dopyt po "dobrom vzduchu", ako aj vyhliadky v popredí bude prioritou.

Aby sa zabezpeèilo dobré vetranie pracovných staníc, v ¹tádiu výberovej fázy príslu¹ného zariadenia by sa mali vykona» príslu¹né analýzy, výpoèty a projektové práce s cieµom vykona» vhodný systém vetrania. Projektovanie systémov odsávania prachu pre navrhovanie systémov na odstraòovanie prachu pre veµké podniky. Najdôle¾itej¹ou etapou projektovej práce je urèenie ¹pecifickej rýchlosti vzduchu na pozadí, kde sú zneèis»ujúce látky umiestnené, takýmto spôsobom, aby sa zabezpeèilo správne nasmerovanie èastíc prachu alebo plynu pri zdroji zneèistenia. Najdôle¾itej¹ie je a zabezpeèi» správne mno¾stvo výmeny vzduchu v domácnosti spolu so sanitárnymi po¾iadavkami. Ïal¹ím veµkým problémom medzi mnohými dizajnérmi je kontrola rýchlosti vzduchu v potrubí takým spôsobom, ¾e sa nedostanú bli¾¹ie k kontrole zneèistenia vo ventilaèných kanáloch a na druhej strane minimalizujú odolnos» proti hluku a prietoku. Aký je celý zisk z podmienok v podnikaní v sezóne prevádzky systému. Dobre vybrané komponenty systému bez nadmerného rozmeru mô¾u tie¾ ovplyvni» prevádzkové náklady. V¹etky organizácie a metódy filtrácie a vetrania sa vykonávajú podµa presne definovaných mno¾stiev, od teoretických základov a hygienických po¾iadaviek a¾ po odborné skúsenosti. Ka¾dá úloha od spotrebiteµa by sa mala zaobchádza» & nbsp; individuálne. Spoloènosti vyvíjajú a predstavujú niekoµko konceptov pre mo¾nos» odprá¹òovania pracovných miest, od ekonomického po ekologický.