Cnc modely frezovania

Hlavným úèelom spracovania odpadu je poskytnú» tvar a veµkos» a dokonca drsnos» inej metóde kovových materiálov odstránením prebytoèného materiálu, be¾ne oznaèovaného ako nadmerné mno¾stvo. V súèasnej dobe sú veµmi populárne odrody obrábania cnc frézovanie, ktoré je dané v mnohých podnikoch.

Vo v¹eobecnosti sa obrábanie mô¾e rozdeli» na obrábacie a erozívne obrábanie. Na obrábanie mô¾eme zaradi» okrem iného obrábanie èipov. V súèasnosti posledná èas» zahàòa okrem iného operáciu nazvanú frézovanie. Stojí za to vedie», ¾e poèas tohto obrábania nástroj vykonáva hlavne rotaèný pohyb. Ale vo vz»ahu k zariadeniu, na ktorom pracujeme, mô¾e dôjs» k tomu, ¾e zariadenie mô¾e tie¾ vykonáva» posuv. Av¹ak najèastej¹ie sa vyskytuje, ¾e je to posuvný pohyb, ktorý obrobok vykonáva zodpovedajúcim spôsobom. Stojí za to pamäta», ¾e zariadenie, na ktorom vykonávame túto operáciu, sa nazýva frézka. Na trhu je mnoho typov fréz. K nim mô¾eme prida» stolové frézky a dodatoène konzolové frézky, ktoré okrem iného zahàòajú vertikálne a horizontálne konzolové frézy a vertikálne konzolové frézy s torznou vretenovou hlavou. Okrem toho rozli¹ujeme radiálne a revolverové frézky, rovnako ako kotly, kopírky a ¹peciálne frézky.

Pri akceptovaní obrábania kovového materiálu musíte najprv zvoli» správnu metódu obrábania. Je to posledné mimoriadne dôle¾ité, preto¾e v súvislosti so ¹truktúrou na¹ich èlánkov by sme si mali zvoli» vhodné parametre pre ich spracovanie.