Chopper hendi tity

Vo vybraných podnikoch a in¹titúciách sú látky, ktoré mô¾u by» opatrné pri vytváraní výbu¹nej atmosféry so vzduchom, spojené alebo nahromadené. Najmä budú existova» látky, ako sú plyny, kvapaliny a pevné látky s vysokým stupòom dezintegrácie, napríklad uhoµný prach, drevný prach atï.

Za takýchto okolností sa vy¾aduje, aby zamestnávatelia vykonali hodnotenie rizika výbuchu a hodnotenie rizika výbuchu. Uveïte najmä územie a miesto, kde sa vyskytujú najvýkonnej¹ie atmosféry. Zóny nebezpeèenstva výbuchu by mali by» tie¾ nevyhnutné vo vonkaj¹ích priestoroch a miestnostiach. Okrem toho sa od zamestnávateµov vy¾aduje, aby pripravili grafickú dokumentáciu, ktorá bude triedi», a takisto by mali uvies» faktory, ktoré mô¾u iniciova» zapálenie.

Posúdenie výbuchom & nbsp; musia by» prijaté na základe po¾iadaviek nariadenia ministra hospodárstva z 8. júla 2010 o minimálnych po¾iadavkách, dôvery a bezpeènosti pri práci, v kombinácii s mo¾nos»ou pôsobenia v pozadí práce výbu¹nej atmosféry (zbierka zákonov è 138, polo¾ka 2010. 931.

V rámci hodnotenia rizika výbuchu sa vykonávajú objektové charakteristiky. Uva¾uje sa o jeho povrchu, poète podla¾í, izbách, technologických linkách atï. Faktory, ktoré mô¾u vies» k po¾iaru alebo výbuchu, sú pozorované. Skladá sa z materiálov a typov, vïaka èomu bude mo¾né zní¾i» a eliminova» po¾iar a rýchle riziká. Uvádza sa, ktorá je prvou horµavou látkou, ktorá mô¾e by» zdrojom potenciálneho výbuchu. Na minimalizovanie rizika výbuchu sa pou¾ívajú nové rie¹enia.