Centralna vysavaeova podpora

Radi by sme by» èistí v ¾ivote, ale my v¹etci nemáme radi èistenie. Bez dôvodu posledného, èi u¾ máme v koberci koberce alebo koberce, musíme z èasu na èas vysáva» vlastný byt. Je to veµmi hluèná funkcia, kombinovaná s zdvíhaním vysávaèa. To je sprevádzané prachom.

Zaujímavou alternatívou pre tradièné vysávaèe je systém nazývaný centrálny vysávaè. Centrálne vysávanie zabraòuje tvorbe prachu, je jemné pre alergikov a nemusí by» prená¹ané z krabice na pozadí vysávaèa. Vákuové priestory sú dlh¹ie nezávislé od prachu. Tento centrálny vysávaè je najlep¹ie navrhnutý na úrovni stavby alebo rekon¹trukcie domu, keï e¹te nie sú dokonèené steny. Najdôle¾itej¹ou èrtou centrálneho vysávaèa je ústredná osoba, ku ktorej prichádzajú pevné rúry vedené do zásuviek namontovaných v zásuvkách. Pri vysávaní sa pou¾íva flexibilná hadica, ktorej úèelom je dosiahnu» najbli¾¹iu zásuvku. Centrálna jednotka by mala by» umiestnená mimo obytnej èasti - v suteréne, v gará¾i alebo na inom finanènom mieste.V interiéroch, kde podlaha vy¾aduje èasté zametanie, tak v kuchyni alebo na chodbe, stojí za to zvá¾i» in¹taláciu automatického odpra¹ovaèa. Je to posledná prísavka, ktorá sa nachádza na podlahe a je ¹pecifická pre stavbu. Vysávaè, ktorý je ovládaný no¾ným tlaèidlom umiestneným v blízkosti ¹trbiny, nasáva odpadky. Automatické lopatky mô¾u by» umiestnené v zemi skrine alebo urèite na okraji. Stojí za to in¹talova» takúto lopatku a v blízkosti krbu, aby sa rýchlo zbavil popola alebo drevených triesok.Centrálny vysávaè je nepochybne veµa výhod. Bohu¾iaµ, nedostatok dostatoène vysokej sadzby je dôvod, preèo sú centrálne vysávacie systémy v Poµsku stále uznávané ako luxusné rie¹enia.