Centralna hadica vysavaea

Pri budovaní domu alebo pri renovácii stojí za to ma» záujem o nový vákuový systém. Je to jednoduchý, efektívny a zdvorilý spôsob, ako èlovek vysa» miestnosti. Centrálne vysávanie neotrávi domáce prostredie a telo nie je nepríjemné a »a¾ké. Ako funguje centrálne vysávanie?

Celá in¹talácia je prezentovaná: z centrálnej èasti, v ktorej vstupuje motor a nádoba na prach, zo sacieho potrubia a sacích hrdiel. Stojí za to zaèa» prezentáciu zo sacieho hrdla, ktoré napája vysávaè. Flexibilná hadica je vlo¾ená do sacieho centra, ktoré nie je ru¹ivé a obsahuje asi 10 metrov (då¾ka mô¾e by» iná. Od centier nasávania prachu cez sacie potrubia, ktoré sú umiestnené v stenách, podlahe alebo strope, je vedené do centrálnej hlavy, kde sa odoberá nádoba na prach. Prevádzka centrálnej jednotky nie je zlo¾itá. Pri výmene filtrov sa poèíta s vyprázdòovaním nádr¾e z prachu, ktorý trvá 3 a¾ 5-krát roène.

Ako najlep¹ie zostavi» centrálne vysávanie?

Takáto montá¾ sa najlep¹ie vykonáva pri stavbe domu. Aj keï je mo¾né systém v prípade potreby nain¹talova», aj keï je budova v prevádzke. Potom by mal zohµadni» potrebu renovácie. Centrálny vysávaè mô¾e by» in¹talovaný samostatne. Na zní¾enie jednorazových nákladov sa mô¾e celá zostava strávi» v dvoch etapách. Pri stavbe domu mô¾ete urobi» potrubnú in¹taláciu. V novej odboèke, t.j. po opustení stavby, namontujte sacie hrdlá a centrálnu in¹titúciu. A v úspechu nedostatku zruèností alebo nedostatku krútiaceho momentu to mô¾e urobi» profesionál.

Stojí to za investovanie do centrálneho vysávania?

Praktickým rie¹ením je vákuové vykurovanie. Takéto vysávanie je menej za»a¾ujúce, preto¾e centrálna jednotka je vytvorená veµa z obytných priestorov, èo znamená, ¾e nemô¾ete poèu» hluk vysávaèa. Nevysávajte prach vo vzduchu, neplavte prach, preto¾e prach je okam¾ite vyhodený cez plán mimo domu. Okrem toho je èistiaci doplnok pokojný, preto¾e zobrazuje len ohybnú hadicu a hrot. Táto situácia vysávania je stále veµmi roz¹írená. Pohodlie a bezpeènos» sú dôle¾ité pre ka¾dého, najmä pre mu¾ov, ktorí majú problémy.