Atex zberae prachu

Veµká kovová skriòa, alebo vtipné vrecká na zavesenie na veµké veµké vedrá, je èastým pohµadom na zberaè prachu, zapína sa nahlas a nasáva zvuky. Èasto sme mohli vidie» také zábavné zariadenia

Odstraoovanie prachu zumio

Na trhu je veµa spoloèností, ktoré ponúkajú iné typy systémov na odsávanie prachu pre mnohé priemyselné odvetvia. Niektoré metódy odstraòovania prachu sú zdobené tkaninovými filtrami. Tieto filtre sú vytvorené modulárnym spôsobom.

Uzemnenie kupeune

Uzemnenie je jedineènou a úèinnou formou obrany pred bleskom.Uzemnenie je teda proces, ktorý pochádza z vodièa, ktorý je dobre vodivou bázou.

Najjednoduch¹ie elektrické vodièe sú voda, grafit, ¾elezo, oceµ, hliník, zlato, meï