Budovanie zakladne na mesiaci

Spoloènosti, ktoré vyrábajú alebo predávajú výrobky, majú ka¾dý málo obchodov. Rozli¹ujeme sklad skladovaných hotových výrobkov a polotovarov. Obe sú zamerané na zdravé ukladanie a popis jednotlivých ¹ar¾í materiálov. Sklad je neoddeliteµným atribútom logistického procesu danej spoloènosti. Poèas jeho ¹truktúr by mala by» jeho èinnos» presne pomenovaná. V¹etci by mali prísne odkáza» na základné logistické úlohy ako dodávky, umenie a distribúciu. Na zlep¹enie fungovania firemných èasopisov stojí za to vyu¾i» ¹peciálne poèítaèové programy na uµahèenie umiestnenia daných efektov a materiálov. Jednou z nich je ¹iroko roz¹írená databáza programov, napr. Optima. Èasopis Optima je systém skladovania a predaja.

Jeho in¹talácia a prevádzka sú znaène intuitívne. A mô¾ete pomôc» s tutoriálom. Krok za krokom opisuje prácu spojenú s fakturáciou, vydávaním predajných dokumentov a vydávaním opráv. Ka¾dej kapitole predchádza èasový harmonogram s veµkými úètovnými konceptmi. Modul èasopisu zahàòa okrem iného:Ako spusti» katalóg nákladnej dopravy?Ako da» nový materiál?Ako vytvori» externé vydanie?Sklad sa získava na základe dokladov o sklade (PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW, opravy dokumentov: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM. Pri dodaní daného produktu sa tovar z konkrétneho zdroja (doruèenie robí okam¾ite. Program èasopisu Optima vám umo¾òuje prevádzkova» niekoµko skladov, poµských a rôznych, v oblasti jednej databázy. Pripravované dokumenty MM hovoria o prevodoch medzi skladmi. Pevným a jasným spôsobom mô¾eme vytvori» inventár dostupného skladového tovaru. Program zahàòa funkciu inventára pozostávajúcu z troch fáz: príprava inventárnych listov, doplnenie reálnych stavov èlánkov v skladoch, tvorba opravných dokumentov. V príruèke sa dozvieme, ako vytvori» inventárny list, mô¾ete pou¾i» pomocné listy.Dobre organizovaný sklad z hµadiska logistiky a µahkej dokumentácie prispieva k rýchlemu prenosu materiálov medzi postupnými bunkami v spoloènosti.