Bezpeenych noriem

Kµúèovou otázkou v rámci protestnej èinnosti je starostlivos» o dodr¾iavanie noriem obsiahnutých v právnych aktoch o hodnote zákona alebo zákona. Obrovské miesto si pamätá viac právnych predpisov Európskej únie, ktoré sa v blízkej oblasti uplatòujú v plnom rozsahu. Ako príklad, smernica ATEX ukladá podnikateµom potrebu zabezpeèi» vhodný technický stav zariadení v oblastiach ohrozených výbuchmi.

Nane¹»astie je to jednoduchá operácia, preto¾e stroje, ktoré tieto podmienky robia najlacnej¹ím, nepatria, a mnohé obchody a továrne dnes zaberajú zariadenia, ktoré mo¾no oznaèi» za historické. In¹talácie Atex sú technologicky silné in¹talácie spoloèné pre pravidlo ATEX, ktoré poskytujú na¹im zamestnancom vysokú úroveò bezpeènosti. Nie je popretie, ¾e pre ka¾dého majiteµa priemyselného závodu by táto zále¾itos» mala by» najpresnej¹ia. Stojí za to, ¾e zamestnávateµ nesie osobné riziko, ¾e bude musie» splni» sociálne potreby zamestnanca v prípade pracovného úrazu. Bohu¾iaµ, ide o malé mno¾stvá, preto je dobré zabráni» takýmto udalostiam. Prvé, zariadenia prispôsobené po¾iadavkám tohto usmernenia budú jedineènou investíciou rokov. Mali by poskytnú» jasný príjem u¾ v prvých mesiacoch pou¾ívania. Vïaka tomu budeme môc» µahko spláca» dlh, ktorý sme vynalo¾ili na nákup týchto strojov. Stojí za to, ¾e smernica atex bola úspe¹ne implementovaná do jej vlastného právneho èasu a funguje ka¾dý výrobný závod. Ka¾dý by mal prispôsobi» svoje po¾iadavky a kedy je jednoduché nahradi» staré zariadenia. Je potrebné ma» na pamäti, ¾e ak tak neurobíte, mô¾e to ma» za následok vá¾nu finanènú pokutu, ktorá výrazne vyèerpá rozpoèet na¹ej spoloènosti. Stojí to za to premý¹µa» skôr.