Bezpeenostny certifikat pre tento server zatiau nie je platny aby bol vylueeny

Osobitná pomoc je potrebná na èítanie zariadení, ktoré budú pracova» v najnároènej¹ích podmienkach. Nie je dôle¾ité, èi má by» strana zaniknutá v pú¹ti alebo v centre agresívnych chemických látok. Existujúce gadgety musia by» videné sto percent.

Atex horákSvietidlá sú urèené pre nevýluèné produkty. Svietidlá s európskym bezpeènostným certifikátom. Atex horák sa zhroma¾ïuje v hasièských tímoch v podmienkach zvý¹ených teplôt a dymu, èo obmedzuje viditeµnos». Svietidlá v súvislosti s kon¹trukciou majú niekoµko zdrojov svetla. Hlavný prúd s bielym svetlom nezmení farby svetelných objektov ani s veµkým zameraním clusteru. Boèný panel diód poskytuje rozptýlené svetlo a niekoµko intenzívnych. Navy¹e (voliteµné sú usporiadané v segmente optických vlákien, ktoré ¾ijú, pou¾ívané na osvetµovanie »a¾ko dostupných medzier. Úplné nabíjanie batérie umo¾òuje nepretr¾itú výrobu v priebehu deviatich hodín a súèasná nikel-mangánová batéria nie je nabitá nabíjacou pamä»ou. Po návrate do základne batériu úplne nabite a¾ tri hodiny. V katalógu je zahrnuté auto a sie»ová nabíjaèka.

Trvanlivos» krytuMali by pou¾íva» chemické záchranné útvary, preto¾e telo baterky pretrváva v konflikte s naozaj agresívnymi chemikáliami. Kyseliny a pravidlá ich neprekonajú. Dokonca aj Butanon je nemo¾né, ale je to príli¹ veµa materiálu, ktorý sa pou¾íva na prená¹anie veci. Fortron, okolo neho, je úplne odolný polymér. Polyfenylénsulfid sa nerozdelí a¾ do 200 stupòov Celzia v ¾iadnom rozpú¹»adle. Teplota, pri ktorej zachováva svoj defekt, dosahuje 200 stupòov Celzia a krátkodobo a¾ 200 stupòov. Je definovaná ako spontánna horµavos». Napriek tomu je veµmi dôle¾itá sila, ktorá je µah¹ia s kovom. Nízka nasiakavos» znamená, ¾e pravdepodobne ¾ijete v zariadeniach, ktoré vytvárajú vlhké prostredie.Dôle¾itým prvkom pre tímy, ktoré kráèajú vo vý¹kach, je stav hlavy, ktorý znemo¾òuje trápi» predmet. Po páde spomaµuje rotaèný pohyb, ktorý zabraòuje pádu z nástupí¹» alebo na priepas». Ergonomická, zjednodu¹ená veµkos» a nekåzavý povrch vytvára baterku dokonale v dlani.