Bezpeenostnu dokumentaciu systemu ikt

Potreba vypracova» podrobnú dokumentáciu týkajúcu sa hrozby výbuchu spoèíva na pleciach podnikateµov, ktorí prepravujú, skladujú alebo skladujú tovar, ktorý by mohol spôsobi» výbuch. Sú prítomné nielen plyny a kvapalné palivá, ktoré sú v¾dy spojené s takouto hrozbou. Jedna zo skupín tovarov sa tie¾ pova¾uje za tzv tuhé látky s vysokým stupòom fragmentácie. Takéto èastice sa mô¾u µahko vznieti», keï sú vystavené vysokým teplotám. Odtiaµ je to len krok k potenciálnej explózii.

Príslu¹né právne aktyAnalýza rizík na zaèiatku sa má dokonèi» na základe aktuálne platných právnych predpisov. V tomto prípade je to predov¹etkým zále¾itos» zákona ministra rolí v situácii minimálnych zdravotných a bezpeènostných po¾iadaviek v bytoch, v ktorých je mo¾né explodova». Zmena spôsobu tvorby príslu¹nej dokumentácie, ktorá je dôsledkom uvedenej analýzy, je opísaná v nariadení ministra vnútra a Rady v histórii po¾iarnej ochrany budov. Tieto dva dokumenty sú kµúèovými ustanoveniami v zále¾itostiach týkajúcich sa pomoci pred výbuchom. Pravidlá ochrany zdravia a bezpeènosti na pracovisku, kde takéto riziká vznikajú, chcú existova» v súlade so ¾elaním týchto práv.

Dietonus

Kto by mal vykona» analýzu?Analýzu rizika výbuchu by mala vykonáva» ¹pecializovaná firma, ktorá má príslu¹nú kvalifikáciu. Bude vykonáva» posudzovanie stavby a prezentova» svoj majetok na základe nového právneho stavu, prièom porovná aktuálny stav s dokumentáciou, ktorá je v súèasnosti v prevádzke. Len tak je mo¾né zabezpeèi», aby sa celý postup vykonával v súlade so zákonom a materiály boli riadne pripravené.