Ako bojova proti perfekcionizmu

Som veµmi ochotný zákazník. Prípravy, ktorými som pre¹iel a knihu o vysokej zamestnanosti v továròach, ma veµmi tú¾ili. Nielen µuïom a ¾enám z môjho okolia, ale mo¾no aj µuïom v systéme. Nauèila som sa by» perfekcionistom a musím pou¾íva» nástroje, ktoré pou¾ívam - perfekcionizmus.

Zalo¾enie spoloènosti sa stretlo s mnohými stresmi a výnimoènými investíciami a ja som veµmi starostlivo vybral svojich kolegov, miesto a nástroje, ktoré som potreboval vo výrobe. Keï kamarát odporuèil pre spoloènos» program, veµa som o òom èítal a potom som to chcel vyskú¹a», aby som otestoval produkt, ktorý som stiahol z programu výrobcu. Bol veµmi pozitívne prekvapený, ukázalo sa, ¾e je to téma toho, èo som hµadal. Program splnil v¹etky moje oèakávania. Nemohol som èaka» na mòa a mojich zamestnancov, aby sme na tom zaèali pracova», riadi» spoloènos» a dobýva» trh.Rozhodne nevyberám rozhodnutia. Trh je v¹etky mo¾nosti, ktoré platia, aby sa prispôsobili va¹im vlastným potrebám, a dokonca ¹ité "pre moc", ale po urèitom èase sa zdá, ¾e potom bude len ilúzia. To urèite nebolo to, èo sme chceli. Odstúpenie od zmluvy je hlavne problém. Preto je bezplatná verzia demo programu cdn xl skvelá vec. Pomáha pri rozhodovaní. Mô¾ete pokojne, bez èasového tlaku, premý¹µa» o tom, èo znamená, ¾e je to ten, ktorý potrebujem. Oceòujem výrobcov a predajcov, ktorí takéto rie¹enia poskytujú. Zdá sa mi, ¾e im ponúka istotu.Ka¾dý chce, aby ich spoloènos» bola najkraj¹ím a najrýchlej¹ím mo¾ným vývojom. Nemusíte èaka» dos» dlho na úèinky. Av¹ak výber správnych nástrojov alebo programov - je to celkom mo¾né.